Giới thiệu

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Theo quyết định số 73/QĐUB ngày 15 – 04 – 1981, UBNDTP cho phép thành lập Xí nghiệp Hợp Doanh Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng trực thuộc quận 5 với tên gọi tắt là Cholimex. Sự ra đời của Xí nghiệp dựa trên nền tảng từ những thế mạnh tiềm năng của Việt Nam. Những ngày đầu thành lập, hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty mang tính tổng hợp đa ngành. Trong đó các bộ phận chuyên ngành thu mua và chế biến các mặt hàng thủy sản nông dược phẩm... nhằm phục vụ cho nhu cầu sống của người dân thành phố cũng như của cả nước.

Cuối năm 1982 theo quyết định số 11/HĐQT của hội đồng bộ trưởng và chủ trương của UBND quận ủy nhân dân quận 5 chỉ đạo cho Ban Giám Đốc Xí nghiệp Hợp Doanh Xuất Nhập Khẩu Trực Dụng sang sản xuất bằng cách hình thành Xí nghiệp hợp doanh chế biến hàng xuất khẩu. 

Đến ngày 02 – 06 –1983 UBND TP. HCM ra quyết định 78/QĐUB chia Công ty hợp danh xuất nhập khẩu Trực Dụng quận 5 ra làm 2 tổ chức:

— Xí nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu quận 5

— Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu quận 5

Năm 1988 để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, tăng cường lực lượng sản xuất cũng như tiếp nhận thêm cơ sở vật chất Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu quận 5 được chuyển thành Xí nghiệp chế biến hải sản và thực phẩm xuất khẩu và Xí nghiệp vẫn là một đơn vị hoạch toán báo sổ.

Ngày 07/09/1989 UBND TP. HCM ban hành quyết định 172/QĐUB chuyển Xí nghiệp cung ứng hàng xuất khẩu quận 5 thành Liên Hiệp sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 5 và quyết định này nêu rõ Xí nghiệp chế biến hải sản và thực phẩm xuất khẩu là một trong những Công ty hạch toán độc lập.

Ngày 20/12/2005 UBND TP. HCM ban hành quyết định số 6437/QĐ-UB về việc chuyển Xí nghiệp chế biến hải sản và thực phẩm xuất khẩu Cholimex thành Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.

Ngày 19/7/2006 Công ty chính thức họat động với tên mới : Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 4103005042 do Sở kế họach và đầu tư TP. HCM cấp  và hoạt động cho đến nay.