Nhóm phụ trách quan hệ Doanh Nghiệp

THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH CHÍNH

Stt

Họ và tên

SĐT

Email

Phụ trách

1

Trương Quang Trung

0918425094

truongquangtrung@caothang.edu.vn

Duyệt nội dung web

vieclam.caothang.edu.vn

2

Nguyễn Phùng Tấn

090 3380590

nguyenphungtan@caothang.edu.vn

Điều phối chính

3

Ngô Thị Thanh Bình

090 9993716

thanhbinhnt@caothang.edu.vn

Điều phối

4

Nguyễn Văn Vũ

090 8662050

nvvu@caothang.edu.vn

Cơ Khí; Cơ Điện tử

5

Nguyễn Ngọc Thạnh

091 8462279

nguyenngocthanh@caothang.edu.vn

Ô tô

6

Phan Đại Nghĩa

098 6457503

phandainghia@caothang.edu.vn

Điện Công nghiệp; Điện lạnh; Tự động hóa

7

Vũ Đình Kết

091 9107668

vudinhket@caothang.edu.vn

Kế toán

8

Huỳnh Xuân Dũng

098 3426422

dunghx@caothang.edu.vn

Điện tử Công nghiệp; Điện tử Viễn thông

9

Dương Trọng Đính

093 8415918

dtdinh@caothang.edu.vn

Công nghệ thông tin

10

Nguyễn Thanh Hiệp

0983894925

nguyenthanhhiep@caothang.edu.vn

Sinh viên

11 Nguyễn Văn Sĩ 0913751465 nguyenvansi@caothang.edu.vn Hỗ trợ chung