Giới thiệu

ERAI Asia là công ty tư vấn quốc tế 100% vốn sở hữu Pháp, hỗ trợ các doanh nghiệp châu Âu trong quá trình thiết lập và phát triển doanh nghiệp. Các dịch vụ chính: tư vấn doanh nghiệp (nghiên cứu thị trường và tìm kiếm đối tác doanh nghiệp), phát triển kinh doanh, đại diện bán hàng, tư vấn nhân sự (tuyển dụng và thang bảng lương) và cho thuê văn phòng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế, và đặc thù ngành dịch vụ, chúng tôi luôn lấy yếu tố con người là trung tâm của chiến lược phát triển. 

 

ERAI Asia is a French-owned international consulting company supporting Western companies in their establishment and development in Vietnam. Our core businesses: business consulting (market study and business partner), business development, sales representative, HR consulting (recruitment and payroll) and hosting. With more than 20 years of experience in the international business, and the characteristic of the service industry, we consider humans as the heart of the development strategy.